Комерційна пропозиція (для активних споживачів)

Додаток № 4
до Договору про постачання електричної енергії
постачальником універсальних послуг

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ №СВ-ПОБУТ

 

            ТОВ «Хмельницькенергозбут» (далі - Постачальник), яке діє на підставі Постанови НКРЕКП від 14.06.2018 р. № 429 на право здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії споживачу, пропонує комерційну пропозицію, розроблену у відповідності до норм Закону України «Про ринок електричної енергії», Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 14.03.2018 р. № 312 (далі - ПРРЕЕ), Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України.

            Предмет комерційної пропозиції: надання універсальної послуги для побутових споживачів, на території Хмельницької області, які мають намір укласти договір купівлі-продажу електричної енергії за механізмом самовиробництва.

            Договір на умовах цієї комерційної пропозиції набирає чинності з дня, наступного за днем отримання ТОВ «Хмельницькенергозбут» заяви-приєднання Споживача до умов Договору, в якій вказано про обрання даної Комерційної пропозиції (дата початку постачання електричної енергії зазначається в заяві-приєднанні), якщо протягом трьох робочих днів Споживачу не буде направлено повідомлення про його невідповідність критеріям обраної комерційної пропозиції. Договір на умовах даної Комерційної пропозиції укладається на строк один календарний місяць та вважається продовженим на кожен наступний календарний місяць, якщо жодна зі Сторін письмово (або в інший, передбачений законодавством спосіб) не відмовиться від його пролонгації не пізніше ніж за 21 календарний день до передбачуваної дати припинення (початку розрахункового періоду).

            Критерії, яким має відповідати Споживач, що обирає дану комерційну пропозицію

- Споживач є побутовим;

- Споживач є власником (користувачем) об'єкта (земельної ділянки за відсутності об'єкта);

- наявний комерційний облік електричної енергії забезпечує можливість застосування цін (тарифів), передбачених даною комерційною пропозицією;

- Споживач приєднався до умов договору споживача про надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії відповідного оператора системи розподілу (ОСР) або оператора системи передачі (ОСП);

- перехід прав та обов'язків до нового власника (користувача) об'єкта за договорами, укладеними відповідно до Правил роздрібного ринку електричної енергії не потребує додаткових узгоджень;

- Споживач набув статусу “Активний споживач” у відповідності до умов чинного законодавства.

УМОВИ

ПРОПОЗИЦІЇ

1. Розрахунки

Порядок здійснення розрахунків між Постачальником та Споживачем визначається умовами Договору про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг, Договору про купівлю-продаж електричної енергії за механізмом самовиробництва, який є Додатком 2 до Договору про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг, а також регулюється ПРРЕЕ та Порядком продажу та обліку електричної енергії, виробленої активними Споживачами, та розрахунків за неї, затвердженим Постановою НКРЕКП від 29.12.2023 №2651 (далі - Порядок).

2.Термін виставлення рахунку за спожиту електричну енергію, спосіб отримання та строк його оплати

Проведення розрахунків між Постачальником та Споживачем за механізмом самовиробництва здійснюється шляхом визначення погодинного сальдування вартості обсягу відпуску електричної енергії в електричну мережу та вартості обсягу відбору електричної енергії з електричної мережі, розрахованої у спосіб, визначений у Порядку, за даними автоматизованої системи комерційного обліку електричної енергії, встановленої на об’єкті споживача.

Визначення вартості обсягів відпущеної та відібраної електричної енергії здійснюється:

на відпуск в мережу – відповідно до пунктів 3.3., 3.4., 4.2. та 4.3. Порядку;

на відбір з мережі – згідно фіксованих цін на електроенергію для побутових споживачів, які зазначені в даній комерційній пропозиції.

Розрахунки між сторонами за договором купівлі-продажу за механізмом самовиробництва проводяться за розрахунковий період, яким є календарний місяць, з урахуванням вартості послуг з передачі та/або розподілу електричної енергії.

Постачальник в односторонньому порядку здійснює взаємозалік вартості відпуску та відбору електричної енергії з урахуванням вартості послуг з передачі та/або розподілу електричної енергії станом на перший календарний день після закінчення розрахункового періоду та розрахунок компенсаційного платежу.

Якщо за розрахунковий період (місяць) вартість спожитої з мережі електричної енергії перевищує вартість відпущеної електричної енергії, то різниця між вартістю спожитої та відпущеної електричної енергії підлягає сплаті Споживачем на користь Постачальника не пізніше, ніж до 20 числа місяця, наступного за розрахунковим.

Компенсаційний платіж (у разі нарахування такого платежу) підлягає сплаті Споживачем на користь Постачальника не пізніше, ніж до 20 числа місяця, наступного за розрахунковим.

Платіжні документи на оплату надаються Споживачам після 5 числа місяця, наступного за розрахунковим у відповідних структурних підрозділах Постачальника, через персональну сторінку споживача на веб-сайті Постачальника https://energo.km.ua або електронною поштою, факсимільним зв`язком, поштовим зв`язком, кур’єром чи іншими способами.

Вартість відпущеної електричної енергії Споживачем зараховується на особовий рахунок такого Споживача до 12 числа місяця, наступного місяця за розрахунковим.

Якщо за розрахунковий період (місяць) вартість відпущеної електричної енергії перевищує вартість відібраної електричної енергії з електричних мереж оператора системи, то різниця між вартістю відпущеної та відібраної електричної енергії зараховується на особовий рахунок Споживача та підлягає сплаті Постачальником до 15 числа місяця, наступного за розрахунковим.

До складу обсягу відпущеної електричної енергії в електричну мережу Споживачем під час здійснення взаємозаліку, зараховується електрична енергія, вироблена генеруючими установками третіх осіб, що приєднані до електричних мереж або електроустановок Споживача, та не спожита електроустановками такого Споживача за умови, що весь обсяг електричної енергії, виробленої такими генеруючими установками, що належать третім особам, придбавається Споживачем.

3. Оплата за послугу  з розподілу та/або передачі електричної енергії

Вартість послуг з розподілу та/або передачі електричної енергії, спожитої Споживачем, сплачується через Постачальника.

У випадку встановлення Споживачем установки зберігання енергії, Споживач сплачує плату за послуги з передачі електричної енергії та розподілу електричної енергії, що розраховується окремо на обсяг електричної енергії, спожитої з мережі оператора системи електроустановками, призначеними для споживання та виробництва (під час зупинки генеруючої установки) електричної енергії, та окремо на обсяг абсолютної величини різниці між місячним відбором та місячним відпуском електричної енергії установкою зберігання енергії. В іншому випадку Споживач сплачує плату за послуги з передачі електричної енергії та розподілу електричної енергії, яка розраховується на загальний обсяг спожитої з мережі електричної енергії.

4.Розмір пені за порушення строків оплати та/або штрафні санкції (в т.ч. компенсаційний платіж)

У разі несвоєчасного здійснення платежів за житлово-комунальні послуги Споживачу нараховується пеня в розмірі 0,01 відсотка суми боргу за кожен день прострочення. Загальний розмір сплаченої пені не може перевищувати 100 відсотків загальної суми боргу. Нарахування пені починається з першого робочого дня, наступного за останнім днем граничного строку внесення плати.

У разі виявлення одномоментного перевищення Споживачем дозволеної до відпуску в мережу електричної потужності Постачальник нараховує компенсаційний платіж у зв'язку з таким перевищення у розмірі вартості електричної енергії за відповідну годину, який сплачується Споживачем Постачальнику. 
5.Урахування пільг та субсидій Надаються у порядку та розмірі визначеному чинним законодавством України
6.Спосіб та умови отримання попередження

Припинення повністю або частково постачання електричної енергії Споживачу здійснюється за умови попередження Споживача не пізніше ніж за 10 робочих днів до дня відключення у разі заборгованості з оплати за спожиту електричну енергію відповідно до умов договору з Постачальником та у разі недопущення уповноважених представників Постачальника до розрахункових засобів комерційного обліку електричної енергії, що розташовані на території споживача.

Попередження надаються Споживачам у відповідних структурних підрозділах Постачальника, через персональну сторінку споживача на веб-сайті Постачальника https://energo.km.ua або електронною поштою, факсимільним зв`язком, поштовим зв`язком, кур’єром чи іншими способами з використанням інформаційних технологій у системі електронного документообігу.

7.Розмір штрафу за дострокове розірвання Договору Штрафні санкції за дострокове розірвання Договору за ініціативою Споживача відсутні.
8.Компенсація за недотримання комерційної якості надання послуг За недотримання Постачальником комерційної якості надання послуг, Споживачу надається компенсація в обсягах та у порядку, затверджених Регулятором. Постанова Регулятора щодо надання компенсації Споживачу за недотримання електропостачальником комерційної якості надання послуг розміщується, в т.ч., на сайті http://www.energo.km.ua
9.Інші умови

Надання Споживачу, з яким укладено Договір, інформації про зміну умов та терміну дії Договору, зміну тарифів, зміну суми до сплати в рахунках, виставлених згідно з умовами Договору, зміну строків оплати згідно виставлених рахунків, попередження про відключення за несплачену заборгованість, іншої інформації, що може бути корисною для Споживача, здійснюється (на вибір Постачальника) шляхом:

- розміщення інформації на офіційному веб-сайті Постачальника;

- надання інформації через особистий кабінет на офіційному веб-сайті Постачальника;

- направлення електронного листа на електронну адресу Споживача, вказану у заяві-приєднанні до умов Договору;

- направлення SMS-повідомлення на номер мобільного телефону Споживача, зазначений у заяві-приєднанні до умов Договору;

- розміщення інформації в центрах обслуговування клієнтів;

- іншим шляхом тощо.

Звіряння фактичного обсягу спожитої електричної енергії проводиться за ініціативою однієї зі Сторін у порядку, встановленому ПРРЕЕ та ККОЕЕ;

В разі порушення Споживачем термінів оплати, вказаних в розділі 2 цієї комерційної пропозиції, Постачальник має право припинити постачання електричної енергії Споживачу (відключити електроустановку Споживача) за умови попередження Споживача не пізніше, ніж за 10 робочих днів до дати відключення.

У разі обрання іншої комерційної пропозиції, Споживач письмово повідомляє Постачальника не пізніше, ніж за 21 календарний день до зміни. Нова комерційна пропозиція набирає чинності з початку наступного розрахункового періоду.

Якщо Споживач продовжує користуватись електричною енергією після спливу 20-денного строку з моменту розміщення інформації про внесення змін у Договір (в тому числі в дану комерційну пропозицію) на офіційному веб-сайті Постачальника, то вважається, що Споживач погоджується отримувати електричну енергію на умовах Договору з відповідними змінами.

 

Період застосування

Фіксовані ціни на електроенергію за 1 кВт·год, грн

БЕЗ ПДВ

З ПДВ

З 1 червня 2024 року по 30 квітня 2025 року включно

3,60

4,32

Тарифні коефіцієнти
Тризонні коефіцієнти

Період застосування

Тарифні коефіцієнти

Ніч

День

Пік

23:00-7:00

7:00-8:00,
11:00-20:00,
22:00-23:00

8:00-11:00,
20:00-22:00

З 1 червня 2024 року по 30 квітня 2025 року

0,4

1,0

1,5

Двозонні коефіцієнти

Період застосування

Тарифні коефіцієнти

Ніч

День

23:00 - 7:00

Інші години

З 1 червня 2024 року по 30 квітня 2025 року

0,5

1,0

Наверх